Miről szól és miért jelenik itt is meg? 

A Nashville-i nyilatkozat egy olyan, az emberi szexualitással és a nemi szerepekkel kapcsolatos modern hitvallás, amelyet konzervatív, evangéliumi, protestáns teológusok és lelkészek szerkesztettek. Az online felületen 2017. augusztus 29-én, angol nyelven megjelent nyilatkozat egy preambulumot és 14 cikkelyt tartalmaz, melyet legelőször több mint 150 keresztény vezető személyiség írt alá, azóta pedig már sokezer. A nyilatkozat direkt módon az LMBTQ lobbi által propagált szexuális formákra és a melegházasság intézményére válaszul íródott, melynek káros ideológiáját és bibliaellenes gyakorlatát számos egyházi személy és közösség tette magáévá, vagy szimpatizál vele szerte a világban – így hazánkban is.

Célunk azzal, hogy ezen az oldalon is közzétesszük, hármas:

  • legelőször is itt is szeretnénk kiállni az emberi szexualitással és a nemi szerepekkel kapcsolatos biblikus bizonyságtétel mellett, és ezzel megerősíteni a magunk számára is azt. Ezt nem valami, vagy valakik ellen támadva szeretnénk tenni, de mindenképpen hitünk védelmében, Isten kinyilatkoztatott igéjéhez való hűségre törekedve.
  • másrészt szeretnénk a magunk eszközeivel is azt munkálni, hogy a nyilatkozatot magyar nyelven is minél szélesebb körben és minél többek megismerhessék.
  • végül szeretnénk arra is lehetőséget biztosítani, hogy keresztény felekezetektől függetlenül a magyar nyelven beszélők is megvallhassák keresztény hitüket ebben a ma aktuális témában és aláírhassák anyilatkozatot ezzel is kifejezve az evangéliumi hitben való összetartozásunkat.

A következőkben a nyilatkozat magyar fordítása és az eredeti angol szövege olvasható. A magyar fordítást Márkus Kinga és Márkus Tamás András készítették, mely megjelent 2017. szeptember 10-én az www.evangelikalcsoport.hu oldalon.


Aláírom a Nashville-i nyilatkozatot

A Nashville-i nyilatkozat

Szövetség a biblikus szexualitásért

„Tudjátok meg, hogy az ÚR az Isten! Ő alkotott minket, az övéi vagyunk!” – Zsolt 100,3

Nashville Statement

A coalition for biblical sexuality

“Know that the LORD Himself is God; It is He who has made us, and not we ourselves…” – Psalm 100:3

Preambulum

Az evangelikál keresztyének a 21. század hajnalán történelmi átmenet időszakában élnek. Az egyre inkább poszt-keresztyénné váló nyugati kultúra erőteljesen felülvizsgálta az utóbbi időszakban azt, hogy mit is jelent embernek lenni. Ez legfőképp abban nyilvánult meg, hogy a korszellem az emberi életre vonatkozó isteni terv szépségében már nem gyönyörködik, vagy nem is ismeri azt. Sokan tagadják, hogy Isten teremtette az embert Önnön dicsőségére, és hogy jó szándéka magában foglalná férfiként és nőként való személyes és fizikai felépítettségünket. Általános elgondolás, hogy az ember férfi és női identitása nem része Isten gyönyörűséges tervének, hanem sokkal inkább az egyén autonóm preferenciáinak kifejeződése. Istennek teremtményeit érintő jóságos elgondolását, mint a teljes és tartós öröm útját helyettesítik az olyan rövidlátó alternatív utak, amelyek előbb-utóbb megrontják az emberi életet, és megsértik az Istent.

Korunk világi szelleme nagy kihívást jelent a keresztyén egyház számára. Vajon az Úr Jézus Krisztus egyháza elveszítheti bibliai meggyőződését, tisztaságát és bátorságát, és belesimul a korszellembe? Vagy képes szilárdan kitartani az élet igéje mellett, és bátorságot merítve Jézustól, szégyenkezés nélkül hirdetni az Ő útját, az egyedül életre vezető utat? Vajon meg tudja őrizni világos, a jelenkori kultúrával ellentétes tanúságtételét egy olyan világgal szemben, amely úgy tűnik, pusztulásra van ítélve?

Meg vagyunk róla győződve, hogy a mi generációnk számára hűségesnek lenni azt jelenti, hogy újra deklaráljuk a világ valódi és igaz történetét, és abban a mi helyünket – különösképpen úgy, mint férfiak és nők. A keresztyén Szentírás azt tanítja, hogy csak egy Isten van, aki mindenek egyedüli Teremtője és Ura. Minden ember egyedül neki tartozik szeretetteljes hálaadással, szívből jövő, őszinte dicsérettel és teljes engedelmességgel. Ez az út nem csak az Isten dicsőítését foglalja magába, hanem önismeretünket is. Ha megfeledkezünk a Teremtőnkről, úgy elfelejtjük azt is, hogy kik vagyunk, és hogy önmaga számára teremtett minket. Nem ismerhetjük meg magunkat igazán anélkül, hogy ne ismernénk igazán azt, aki teremtett minket. Nem mi teremtettük magunkat. Nem vagyunk a magunkéi. Valódi identitásunkat – férfi és a női identitásunkat – Istentől kaptuk. Nem csak hogy ostoba, de reménytelen próbálkozás is mássá változtatni magunkat, mint amivé Isten teremtett bennünket.

Hisszük, hogy Istennek teremtésével kapcsolatos szándéka és az üdvösség általa felkínált útja arra szolgál, hogy a legnagyobb dicsőséget jelentse számára és a legnagyobb jóban részesítsen bennünket. Isten jóságos terve biztosítja számunkra a legteljesebb szabadságot. Jézus azt mondta, hogy azért jött, hogy életünk legyen, mégpedig túláradó módon. Ő mellettünk van, és nem ellenünk. Ennélfogva – abban a reményben, hogy Krisztus egyházát szolgáljuk és Istennek az emberi szexualitásra vonatkozó jóságos szándékáról teszünk tanúságot, amelyet a Szentírásban nyilatkoztatott ki számunkra -, a következő megvallásokat és tagadásokat nyilvánítjuk ki.

Preamble

Evangelical Christians at the dawn of the twenty-first century find themselves living in a period of historic transition. As Western culture has become increasingly post-Christian, it has embarked upon a massive revision of what it means to be a human being. By and large the spirit of our age no longer discerns or delights in the beauty of God’s design for human life. Many deny that God created human beings for his glory, and that his good purposes for us include our personal and physical design as male and female. It is common to think that human identity as male and female is not part of God’s beautiful plan, but is, rather, an expression of an individual’s autonomous preferences. The pathway to full and lasting joy through God’s good design for his creatures is thus replaced by the path of shortsighted alternatives that, sooner or later, ruin human life and dishonor God.

This secular spirit of our age presents a great challenge to the Christian church. Will the church of the Lord Jesus Christ lose her biblical conviction, clarity, and courage, and blend into the spirit of the age? Or will she hold fast to the word of life, draw courage from Jesus, and unashamedly proclaim his way as the way of life? Will she maintain her clear, counter-cultural witness to a world that seems bent on ruin?

We are persuaded that faithfulness in our generation means declaring once again the true story of the world and of our place in it—particularly as male and female. Christian Scripture teaches that there is but one God who alone is Creator and Lord of all. To him alone, every person owes glad-hearted thanksgiving, heart-felt praise, and total allegiance. This is the path not only of glorifying God, but of knowing ourselves. To forget our Creator is to forget who we are, for he made us for himself. And we cannot know ourselves truly without truly knowing him who made us. We did not make ourselves. We are not our own. Our true identity, as male and female persons, is given by God. It is not only foolish, but hopeless, to try to make ourselves what God did not create us to be.

We believe that God’s design for his creation and his way of salvation serve to bring him the greatest glory and bring us the greatest good. God’s good plan provides us with the greatest freedom. Jesus said he came that we might have life and have it in overflowing measure. He is for us and not against us. Therefore, in the hope of serving Christ’s church and witnessing publicly to the good purposes of God for human sexuality revealed in Christian Scripture, we offer the following affirmations and denials.

1. cikkely

MEGVALLJUK, hogy a házasságot Isten egy férfi és egy nő szövetségi, nemi, gyümölcsöző és élethosszig tartó egységeként tervezte, mint férj és feleség számára, aminek célja, hogy kiábrázolja Krisztus és az ő menyasszonya, az egyház közötti szövetségi szeretetet.

TAGADJUK, hogy Isten a házasságot homoszexuális, poligám, vagy „többszerelmű” kapcsolatként tervezte. Azt is TAGADJUK, hogy a házasság csupán emberi szerződés, és nem egy Isten előtt megkötött szövetség.

Article 1

WE AFFIRM that God has designed marriage to be a covenantal, sexual, procreative, lifelong union of one man and one woman, as husband and wife, and is meant to signify the covenant love between Christ and his bride the church.

WE DENY that God has designed marriage to be a homosexual, polygamous, or polyamorous relationship. We also deny that marriage is a mere human contract rather than a covenant made before God.

2. cikkely

MEGVALLJUK, hogy Isten minden embernek kinyilatkoztatja akaratát a házasságon kívüli tiszta életre és a házasságon belüli hűségre vonatkozóan.

TAGADJUK, hogy akármilyen szeretet, vágy vagy kötődés bármikor is igazolhatná akár a házasság előtti, vagy a házasságon kívüli szexuális kapcsolatot, valamint azt is, hogy igazolhatna bármilyen szexuális erkölcstelenséget.

Article 2

WE AFFIRM that God’s revealed will for all people is chastity outside of marriage and fidelity within marriage.

WE DENY that any affections, desires, or commitments ever justify sexual intercourse before or outside marriage; nor do they justify any form of sexual immorality.

3. cikkely

MEGVALLJUK, hogy Isten Ádámot és Évát, az első emberi lényeket saját képére, Isten előtti egyenlő személyekként, külön férfinak és nőnek teremtette.

TAGADJUK, hogy a férfiak és a nők közötti, isteni teremtettségükből fakadó különbség azt jelentené, hogy értékükben és méltóságukban különböznének.

Article 3

WE AFFIRM that God created Adam and Eve, the first human beings, in his own image, equal before God as persons, and distinct as male and female.

WE DENY that the divinely ordained differences between male and female render them unequal in dignity or worth.

4. cikkely

MEGVALLJUK, hogy a férfiak és nők közötti, Isten által rendelt különbségek Isten eredeti teremtési tervét tükrözik, és az ember javát és kiteljesedését szolgálják.

TAGADJUK, hogy ezek a különbségek a bűnbeesés, vagy egy olyan tragikus esemény következményei volnának, amely helyreállítást igényel.

Article 4

WE AFFIRM that divinely ordained differences between male and female reflect God’s original creation design and are meant for human good and human flourishing.

WE DENY that such differences are a result of the Fall or are a tragedy to be overcome.

5. cikkely

MEGVALLJUK, hogy a nők és a férfiak közötti különbségekből fakadó reprodukciós struktúrák szerves részét képezik Isten azon tervének, hogy férfiként és nőként tekinthetünk magunkra.

TAGADJUK, hogy fizikai elváltozások vagy pszichológiai körülmények érvénytelenítenék az Isten által létrehozott kapcsolatot a biológiai nem, és a férfi vagy női önmeghatározás között.

Article 5

WE AFFIRM that the differences between male and female reproductive structures are integral to God’s design for self-conception as male or female.

WE DENY that physical anomalies or psychological conditions nullify the God-appointed link between biological sex and self-conception as male or female.

6. cikkely

MEGVALLJUK, hogy azok, akik a nemi fejlődést akadályozó fizikai rendellenességgel teremtettek Isten képére, méltóságukban és értékükben nem különböznek Isten többi képmásától. Jézus Urunk így beszél róluk: „Mert vannak nemzésre alkalmatlanok, akik anyjuk méhétől így születtek.” Mint ahogy mások is, ők is örömmel meghívást kapnak Jézus Krisztus követésére, és amennyiben ismert, biológiai nemük szerint kell élniük.

TAGADJUK, hogy ha egy személy biológiai neme bizonytalan, akkor képtelen lenne gyümölcsöző életet élni Krisztusban való örömteli engedelmességgel.

Article 6

WE AFFIRM that those born with a physical disorder of sex development are created in the image of God and have dignity and worth equal to all other image-bearers. They are acknowledged by our Lord Jesus in his words about “eunuchs who were born that way from their mother's womb.” With all others they are welcome as faithful followers of Jesus Christ and should embrace their biological sex insofar as it may be known.

WE DENY that ambiguities related to a person’s biological sex render one incapable of living a fruitful life in joyful obedience to Christ.

7. cikkely

MEGVALLJUK, hogy férfiként és nőként való önmeghatározásunknak Istennek a teremtettségben és a megváltásban megnyilvánuló szent céljait kell szolgálnia, ahogy azt a Szentírásban is kinyilatkoztatta.

TAGADJUK, hogy a homoszexuális vagy transznemű önmeghatározás összhangban állna Istennek a teremtettségben és a megváltásban kinyilatkoztatott szent céljaival.

Article 7

WE AFFIRM that self-conception as male or female should be defined by God’s holy purposes in creation and redemption as revealed in Scripture.

WE DENY that adopting a homosexual or transgender self-conception is consistent with God’s holy purposes in creation and redemption.

8. cikkely

MEGVALLJUK, hogy azok az emberek, akik vonzalmat éreznek saját nemük tagjai iránt, ugyanúgy gazdag, gyümölcsöző, Istennek tetsző életet élhetnek a Jézus Krisztusba vetett hitük által, amennyiben – ahogy minden keresztyén, – tisztaságban élik az életüket.

TAGADJUK, hogy az azonos nem iránt érzett szexuális vonzalom Isten eredeti teremtésének természetes része lenne, de azt is, hogy ez a vonzalom bárkit is elszakíthatna az evangélium reményétől.

Article 8

WE AFFIRM that people who experience sexual attraction for the same sex may live a rich and fruitful life pleasing to God through faith in Jesus Christ, as they, like all Christians, walk in purity of life.

WE DENY that sexual attraction for the same sex is part of the natural goodness of God’s original creation, or that it puts a person outside the hope of the gospel.

9. cikkely

MEGVALLJUK, hogy a bűn torzítja a szexuális vágyakat azáltal, hogy elvonja azt a házasság szövetségéből a szexuális erkölcstelenség felé. Ez a torzulás egyaránt vonatkozik heteroszexuális és homoszexuális erkölcstelenségre is.

TAGADJUK, hogy a szexuális erkölcstelenségre irányuló tartós vágy igazolná az erkölcstelen szexuális viselkedést.

Article 9

WE AFFIRM that sin distorts sexual desires by directing them away from the marriage covenant and toward sexual immorality— a distortion that includes both heterosexual and homosexual immorality.

WE DENY that an enduring pattern of desire for sexual immorality justifies sexually immoral behavior.

10. cikkely

MEGVALLJUK, hogy bűnös dolog a homoszexuális erkölcstelenséget vagy a transzgender jelenséget jóvá hagyni, és hogy egy ilyesfajta jóváhagyás a keresztyén hűségtől és tanúságtételtől való lényegi eltérést eredményez.

TAGADJUK, hogy a homoszexuális vagy transzgender erkölcstelenség olyan erkölcsileg semleges téma, amely felől hívő keresztyének tetszés szerint dönthetnének, hogy elfogadják azt, vagy helytelenítik.

Article 10

WE AFFIRM that it is sinful to approve of homosexual immorality or transgenderism and that such approval constitutes an essential departure from Christian faithfulness and witness.

WE DENY that the approval of homosexual immorality or transgenderism is a matter of moral indifference about which otherwise faithful Christians should agree to disagree.

11. cikkely

MEGVALLJUK, hogy a mi feladatunk az igazságot szeretetben közölni minden időben, akkor is, mikor egymásról, mint férfiakról és nőkről beszélünk.

TAGADUNK minden olyasfajta kötelezettséget, amely során méltatlanul beszélünk Isten tervéről a férfit és a nőt illetően, akik Isten képmásainak a hordozói.

Article 11

WE AFFIRM our duty to speak the truth in love at all times, including when we speak to or about one another as male or female.

WE DENY any obligation to speak in such ways that dishonor God’s design of his imagebearers as male and female.

12. cikkely

MEGVALLJUK, hogy Isten Krisztusban való kegyelme könyörületes bocsánatot és átformáló erőt is nyújt, és hogy ez a megbocsátás és erő teszi képessé Jézus követőjét, hogy megöldökölje bűnös vágyait, és Istenhez méltó módon éljen.

TAGADJUK, hogy Isten Krisztusban való kegyelme elégtelen lenne bármilyen szexuális bűn megbocsájtására, vagy hogy ne adhatna erőt minden szexuális bűnbe keveredett hívőnek ahhoz, hogy szent életet folytasson.

Article 12

WE AFFIRM that the grace of God in Christ gives both merciful pardon and transforming power, and that this pardon and power enable a follower of Jesus to put to death sinful desires and to walk in a manner worthy of the Lord.

WE DENY that the grace of God in Christ is insufficient to forgive all sexual sins and to give power for holiness to every believer who feels drawn into sexual sin.

13. cikkely

MEGVALLJUK, hogy Istennek Krisztusban való kegyelme elegendő a bűnösöknek arra, hogy elhagyják transznemű önmeghatározásukat, és isteni türelemmel képesek legyenek elfogadni az Isten által rendelt kapcsolatot az adott személy biológiai neme, és férfiként vagy nőként való önmeghatározása között.

TAGADJUK, hogy Isten Krisztusban való kegyelme szentesíthetne olyan önképet, amely nem felel meg Isten kinyilatkoztatott akaratának.

Article 13

WE AFFIRM that the grace of God in Christ enables sinners to forsake transgender selfconceptions and by divine forbearance to accept the God-ordained link between one’s biological sex and one’s self-conception as male or female.

WE DENY that the grace of God in Christ sanctions self-conceptions that are at odds with God’s revealed will.

14. cikkely

MEGVALLJUK, hogy Jézus Krisztus a bűnösök megmentéséért jött a világba, ezért Krisztus halála és feltámadása bocsánatot ad minden bűnre és örök életet jelent mindenki számára, aki megbánja bűneit és Krisztusban úgy bízik, mint aki egyedüli Megváltó, Úr, és a legnagyobb kincs.

TAGADJUK, hogy Isten karja túl rövid lenne ahhoz, hogy mindenkit megmentsen, vagy hogy lenne olyan bűnös, akit ne tudna elérni.

Article 14

WE AFFIRM that Christ Jesus has come into the world to save sinners and that through Christ’s death and resurrection forgiveness of sins and eternal life are available to every person who repents of sin and trusts in Christ alone as Savior, Lord, and supreme treasure.

WE DENY that the Lord’s arm is too short to save or that any sinner is beyond his reach.